Piątek16 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Drukuj

Podstawa prawna

art. 70 b ust. 6 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

Wymagane dokumenty 

  • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (zał. 1)
  • Świadectwa i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub jego pracownika do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych 
  • Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  • Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu

każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów :

  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311).- (zał. Nr 3)

Opłaty 

bez opłat 

Termin odpowiedzi 

do 30 dni 

Jednostka odpowiedzialna 

Inspektor ds. oświaty, pokój nr 18- Urząd Miejski 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (zdanie stosownego egzaminu). 

 

Załączniki

doc Zał. 1 - Wniosek

doc Zał. 2 - Zawiadomienie o zawarciu umowy

doc Zał. 3 - Informacja pracodawcy de minimis

doc Zał. 4 - Oświadczenie o pomocy de minimis

Inspektor ds. oświaty

Ireneusz Kogut

Przypomnienie! 


Pracodawcy powinni zawiadamiać o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem właściwego prezydenta, burmistrza lub wójta w zależności od miejsca zamieszkania pracownika (zał. 2).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 15686406
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg