Niedziela16 Czerwca 2019. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Pliki do pobrania Drukuj
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

doc Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

doc Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Biuro Rady

doc Wzór oświadczenia majątkowe radnego

doc Wzór oświadczenia majątkowego

 

Urząd Stanu Cywilnego:

pdf Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

pdf Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

pdf Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

pdf Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego

 

Ewidencja ludności:

pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego

pdf Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

pdf Zgłoszenie pobytu stałego

pdf Zgłoszenie pobytu czasowego

pdf Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

pdf Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

doc Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

doc Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, zamieszkania cudzoziemców, PESEL

 

Rolnictwo i Gospodarka gruntami 

doc wniosek z tytułu użytk. wieczystego

doc wniosek o przekształcenie wieczystego użytkownika

doc wniosek o ustanowienie służebności gruntowej

doc wniosek o zawarcie kolejnej umowy najmu przez osobę fizyczną-prawną prowadzącą działalność gospodarczą

doc wniosek o zawarcie kolejnej umowy użyczenia przez osobę fizyczną-prawną prowadzącą działalność gospodarczą-inną organizację

doc wniosek o zawarcie umowy najmu przez osobę fizyczną-prawną prowadzącą działalność gospodarczą

doc wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy przez osobę fizyczną-prawną prowadzącą działalność gospodarczą

doc wniosek o zawarcie kolejnej umowy użyczenia

doc wniosek o zawarcie umowy dzierżawy

doc wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

doc wniosek o podział działki art 93 i 94

doc wniosek o podział działki art 95

doc wniosek o korzystanie z terenu gminy

doc wniosek o ustalenie numeru porządkowego

doc wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej

doc wniosek o zezwolenie na psa rasy uznawanej za agresywną

doc Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

doc Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie przetargowym

doc Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w gospodarstwie rolnym

pdf Wniosek o dzierżawę stanowiska na placu targowym przy ul. Zielonej w Kolbuszowej

pdf Mapa - Plac Targowy - ul. Zielona - zestawienie stanowisk handlowych

doc Wniosek o opiniowanie rocznych planów łowieckich

doc Wniosek o przeprowadzenie mediacji w sprawie szkód łowieckich

 

Planowanie przestrzenne:

doc Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (podstawowy)

doc Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (rozszerzony - obszar chroniony, Natura 2000)

doc Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (dla zabudowy usługowej)

doc Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

doc Zaświadczenie o przekazaniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) Kolbuszowa

 

Drogi gminne, publiczne:

doc Wniosek o wydanie zezwolenia uprawniającego do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane

doc Wniosek na zajęcie pasa drogowego - opłata

doc Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu z drogi gminnej

doc Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę zjazdu z drogi gminnej

 

Ochrona środowiska:

doc Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

pdf Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

doc Wniosek o udzielenie dotacji na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

doc Wniosek na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

doc Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Gospodarka odpadami:

doc Wniosek o rozliczenie nadpłaty

 

Oświata:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

doc Zasady i tryb postępowania kontroli nad spełnianiem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

doc Upomnienie

doc Wniosek

pdf Tytuł wykonawczy

doc Instrukcja wypełnienia

 

Ewidencja Działalności Gospodarczej:

 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. 
pdf Formularz CEIDG-1 (obowiązuje od 1 lipca 2011r.) 
pdf Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1


Alkohole:

doc Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

doc Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych

doc Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej

 

Dodatek mieszkaniowy

Informacja i druki do pobrania

doc Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

pdf Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r..

 

 

Inwestycje Gminne

doc Wniosek o zapewnienie odbioru wód opadowych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

 

Podatki:

doc Informacja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych

doc Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych:

doc załącznik 1 - dane o nieruchomości
doc załącznik 2 - dane o zwolnieniach 

doc Informacja na podatek rolny dla osób fizycznych

doc Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych:
doc załącznik 1 - dane o nieruchomości rolnej
doc załącznik 2 - dane o zwolnieniach

 doc Informacja na podatek leśny dla osób fizycznych

doc Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych:
doc załącznik 1 - dane o nieruchomości leśnej
doc załącznik 2 - dane o zwolnieniach

 

Referat Finansowo - Budżetowy

doc Wzory tabeli do ubezpieczeń 2015 r.

doc Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Dokumenty dotyczące udzielania dotacji klubom sportowym

pdf Uchwała Nr XII/149/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kolbuszowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

doc Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XII/149/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2011 roku

Dokumenty dotyczące projektu "Programu współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na rok 2016

pdf Formularz uwag do projektu "Programu współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na rok 2016

pdf Projekt uchwały

 

 

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 16118450
   
 euro
iso
 
 (C) 2019 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg