Poniedziałek19 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Zarządzenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości... Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr  236/06

BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ

z dnia 23 października 2006 r.

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz              o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm. ), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.. 2008) oraz § 2 - § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa powinien spełniać następujące wymagania:

1) złożyć do Burmistrza Kolbuszowej  wniosek  opracowany zgodnie z art.8 ust.1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.),

2) określić rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

3) udokumentować gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorców, o których mowa w § 2 ust. 2,

      4)  posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

 

5) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania odpadów komunalnych, prasowania oraz transportu odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XLIX/471/06 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolbuszowa,

 

6) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie,     w tym ulegających biodegradacji,

 

7)   posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

8) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach,

 

9) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami.

 

2.  Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku, powinna być prowadzona zgodnie           z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kolbuszowa zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej; Nr XXIX/246/04 z dnia 17 grudnia 2004 r.

 

3. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami którymi są w szczególności:

 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe przedsiębiorcy,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków,                 o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 5, wraz z ich opisem technicznym.

 

§ 2

 1. Przedsiębiorca  o  którym mowa §1  ma obowiązek :

 

1) zapewnienia odpowiedniego standardu sanitarnego i prawidłowego wykonywania usług oraz dysponowania sprawnymi technicznie urządzeniami i wyposażeniem następującego rodzaju:

 

a) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

 

b) pojemniki do selektywnej zbiórka odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

 

c) worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

 

d) kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych,

 

2) zorganizowania i wprowadzenia w życie dla swoich klientów systemu zbiórki:

 

a) odpadów segregowanych (szkło, makulatura, PET ),

 

b) odpadów biodegradowalnych,

 

c) odpadów elektrycznych i elektronicznych,

 

d) odpadów niebezpiecznych,

 

e) odpadów wielkogabarytowych,

 

3) w przypadku niemożliwości spełnienia obowiązków ustalonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 c), d), e) przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

 

2. Przedsiębiorca, przed przekazaniem odebranych odpadów komunalnych   może, zgodnie         z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach do których posiada tytuł prawny na podstawie odrębnych decyzji.

 

 

§ 3

1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

2.         Maksymalny dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych z terenu Gminy Kolbuszowa przez przedsiębiorcę określa się zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kolbuszowa, przyjmując za podstawę docelowe ilości odpadów dopuszczonych do składowania w latach 2007, 2008, 2009, 2010 , 2011 oraz  udział przedsiębiorcy w rynku usług w roku poprzednim.

   3. Udział przedsiębiorcy w rynku usług stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę i łącznej masy tych odpadów odebranych         z terenu Gminy Kolbuszowa, w danym roku.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych   od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych odpadów oraz ceny.

§5

1.     Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa zgodnie z uchwałą Nr  XLIX/471/06 z dnia 22 czerwca 2006 r. 

2. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w §2 ust. 2, z częstotliwością określoną w/w regulaminie.

§6

1. Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania określone w § 7 ust. 1  i  2 regulaminu.

2. Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i odkażania pojemników na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości nie rzadziej niż 1/kwartał  

§7

1. Pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości powinny:

1) spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo        o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, póz. 602 z późn. zm.).

2) być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów.

3) posiadać:                                                                   

a) deklarację zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, zgodność pojazdu    z zasadniczymi wymaganiami lub

b) certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że pojazd i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami.

4)  być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy użytkującego pojazd.

2. Pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów siatką lub plandeką.

3. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości korzystania z bazy transportowej, własnej lub obcej, gwarantującej realizację wymagań dotyczących przechowywania oraz prowadzenia obsług eksploatacyjnych użytkowanych pojazdów w sposób określony w ich instrukcjach eksploatacji stanowiących integralną część deklaracji zgodności WE lub certyfikatów zgodności CE.

§8

 

Miejscem unieszkodliwiania odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy jest składowisko odpadów komunalnych w Kozodrzy lub inne składowisko, z którego właścicielem przedsiębiorca ma zawartą umowę na unieszkodliwianie odpadów.

§9

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników   bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej,

 

2) posiadać sprzęt samochodowy - pojazdy asenizacyjne   posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617)

 

 

§ 10

 Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie          w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Kolbuszowa, oraz poprzez umieszczenie       w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

§ 11

Nadzór merytoryczny realizacji postanowień zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

 

§ 12

1.    Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez, rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

 

  

 
« poprzedni artykuł

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 15693100
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg