Poniedziałek19 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Zarządzenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia... Drukuj

 

ZARZĄDZENIE Nr  235 /06

BURMISTRZA  KOLBUSZOWEJ

z dnia 23 października  2006 roku

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) zarządzam, co następuje: 

§ 1

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki i urządzenia przeznaczone do chwytania-wyłapywania bezdomnych zwierząt,

2) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie  metalowych klatek w ilości równej co najmniej dwie, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek             w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

 

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2) umowa sprzedaży, najmu lub umowa o podobnym charakterze lub faktury potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,

4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę          w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,

5) świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół lub też ich odpisy, osób o których mowa        w ust. 1 pkt. 4,

6) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5.

 

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie         prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

4) prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 3.

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie   prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

2) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

3) prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym,

4) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

5) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

6) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające         spalanie zwłok zwierzęcych      i ich części.

 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie           w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 15693157
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg